100 нақты қадам

Қазақстан Президенті Нұрсултан Назарбаевпен 5 президенттік реформаны жүзеге асыру үшін 100 нақты қадам анықталды.

Бес президенттік реформалар:
- Кәсіби мемлекеттік аппаратты құру;
- Заңның үстемдігін қамтамасыз ету;
- Индустриалдандыру және экономикалық өсім;
- Біртектілік пен бірлік;
- Есеп беретін мемлекетті құру.

100 НАҚТЫ ҚАДАМ
БА� ШАҒА А� НАЛҒАН ҚАЗІ� ГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ 

І. КӘСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППА� АТ ҚҰ� У

1-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАБЫЛДАУ � ЕСІМДЕ� ІН ЖАҢҒЫ� ТУ. Мемлекеттік қызметке қабылдау ТӨМЕНГІ ЛАУАЗЫМДА� ДАН басталуы тиіс.

2-қадам. Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу және одан әрі лауазымдық өсу ІСКЕ� ЛІК ҚАСИЕТТЕ�  негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

3-қадам. ҚАЗАҚСТАН � ЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЖЕМҚО� ЛЫҚҚА ҚА� СЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ � ӨЛІН А� ТТЫ� У есебінен мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданушыларды І� ІКТЕУ � ЕСІМІН О� ТАЛЫҚТАНДЫ� У. Үш сатылы іріктеу жүйесін енгізу.

4-қадам. 3+3 ФО� МУЛАСЫ БОЙЫНША мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар үшін МІНДЕТТІ ТҮ� ДЕ СЫНАҚ МЕ� ЗІМІ(тиісінше үш айдан кейін және алты айдан кейін сәйкестілікті межелік бақылау).

5-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты ӨСІ� У.

6-қадам. ЕҢБЕКАҚЫНЫ НӘТИЖЕ БОЙЫНША ТӨЛЕУГЕ КӨШУ. Мемлекеттік қызметкерлер үшін - жеке жылдық жоспарларды орындау; мемлекеттік органдар үшін - стратегиялық жоспарларды орындау; министрлер және әкімдер үшін - мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту; Үкімет мүшелері үшін - интегралдық макроэкономикалық индикаторлар.

7-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің ЛАУАЗЫМДЫҚ ЕҢБЕКАҚЫЛА� ЫНА ӨҢІ� ЛІК ҮЙЛЕСТІ� У КО�ФФИЦИЕНТТЕ� ІН қосу

8-қадам. Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде оларға ЖЕКЕШЕЛЕНДІ� У ҚҰҚЫҒЫНСЫЗ ҚЫЗМЕТТІК ПӘТЕ� ЛЕ� ДІ МІНДЕТТІ ТҮ� ДЕ БЕ� У.

9-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ� ЛЕ� ДІ ТҰ� АҚТЫ ТҮ� ДЕ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЗАҢДЫ ТҮ� ДЕ БЕКІТУ - үш жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру.

10-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ� ЛЕ� ДІ МАНСАПТЫҚ ЖОҒА� ЫЛАТУ ҮШІН КОНКУ� СТЫҚ НЕГІЗГЕ КӨШУ. «Б» корпусының жоғары лауазымдарына жылжыту төменгі лауазымдағы мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық негізде жылжыту есебінен меритократия қағидатын нығайту.

11-қадам. ШЕТЕЛДІК МЕНЕДЖЕ� ЛЕ� ДІ, ЖЕКЕМЕНШІК СЕКТО� ДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН МАМАНДА� ЫН, ХАЛЫҚА� АЛЫҚ ҰЙЫМДА� ДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕ� ЛЕ� І болып табылатын Қазақстан � еспубликасының азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу. Оларды тағайындау ерекше талаптар және лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді.

12-қадам. ЖАҢА �ТИКАЛЫҚ Е� ЕЖЕЛЕ� ДІ ЕНГІЗУ. Мемлекеттік қызметтің жаңа �тикалық кодексін жасау. �тика мәселелері жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымын енгізу.

13-қадам. ЖЕМҚО� ЛЫҚҚА ҚА� СЫ КҮ� ЕСТІ КҮШЕЙТУ, сонымен бірге, жаңа заңнамалар әзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру.

14-қадам. Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық қызметкерлеріне қатысты МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУ� АЛЫ ЖАҢА ЗАҢ қабылдау.

15-қадам. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін ІС БАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ� ЛЕ� ДІ КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУДАН өткізу, кәсіби талаптарды күшейту және еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу.

 II. ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

16-қадам. АЗАМАТТА� ДЫҢ СОТ ТӨ� ЕЛІГІНЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН ЖЕҢІЛДЕТУ ҮШІН СОТ ЖҮЙЕСІ ИНСТАНЦИЯЛА� ЫН ОҢТАЙЛАНДЫ� У. БЕС САТЫЛЫ СОТ ЖҮЙЕСІНЕН (бірінші, апелляциялық, кассациялық, қадағалау және қайта қадағалау жасау) ҮШ САТЫЛЫ (бірінші, апелляциялық, кассациялық) сот төрелігі жүйесіне көшу.

17-қадам. Судья лауазымына КАНДИДАТТА� ДЫ І� ІКТЕУ ТЕТІКТЕ� ІН КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТА� ЫН ҚАТАЙТУ.Міндетті түрдегі талап - сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық өтілі. Кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық тестілер жүйесін енгізу. Судьялыққа үміткерлер СОТТА� ДА стипендия төленетін БІ� ЖЫЛДЫҚ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН өтеді. Бір жылдық тағылымдамадан кейін судья БІ� ЖЫЛДЫҚ СЫНАҚ МЕ� ЗІМІНЕН өтеді.

18-қадам. Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы өзара байланысты күшейту үшін СОТ ТӨ� ЕЛІГІ ИНСТИТУТЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚА� У АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҚҰ� ЫЛЫМЫНАН бөлінуі керек. Аталмыш институт Жоғарғы Соттың жанында жұмыс істеп, қызмет бабындағы судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды қамтамасыз ететін болады.

19-қадам. СУДЬЯЛА� ДЫҢ ЕСЕП БЕ� У ТӘ� ТІБІН КҮШЕЙТУ. СУДЬЯЛА� ДЫҢ ЖАҢА �ТИКАЛЫҚ КОДЕКСІН жасау, соның негізінде азаматтар судьялардың әрекеттері бойынша еліміздің Жоғарғы Сотының жанынан құрылған арнайы СОТ АЛҚАСЫНА шағымдана алатын болуы керек.

20-қадам. БА� ЛЫҚ СОТ П� ОЦЕСТЕ� ІНЕ БЕЙНЕ ЖӘНЕ ТАСПАҒА ЖАЗУ ША� АЛА� ЫН міндетті түрде енгізу. Судьяның бейне жазуды тоқтатуға немесе аудио жазу материалдарын редакциялауға мүмкіндігі болмауы тиіс.

21-қадам. Алқа билер соты қолданылатын салаларды кеңейту. Заңды түрде АЛҚА БИЛЕ� СОТЫ МІНДЕТТІ ТҮ� ДЕ ҚАТЫСТЫ� ЫЛАТЫН қылмыстық істердің категорияларын анықтау қажет.

22-қадам. АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТА� ДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫН ШЕКТЕЙТІН БА� ЛЫҚ ТЕ� ГЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына біртіндеп беруді ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ А� ҚЫЛЫ СОТТА АЙЫПТАЛУШЫ ЖӘНЕ ҚО� ҒАУШЫ А� АСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕ� ІМДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

23-қадам. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДАУЛА� БОЙЫНША жеке СОТ ІСТЕ� ІН ЖҮ� ГІЗУДІ құру. Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды қарау үшін ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АЛҚАНЫ ҰЙЫМДАСТЫ� У.

24-қадам. Дубай тәжірибесі бойынша Астана қаласында AIFC ХАЛЫҚА� АЛЫҚ А� БИТ� АЖДЫҚ О� ТАЛЫҒЫН ҚҰ� У.

25-қадам. Шетелдік және халықаралық соттардың ҮЗДІК СТАНДА� ТТА� Ы БОЙЫНША СОТ ІСТЕ� ІН ЖҮ� ГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ЖОҒА� ҒЫ СОТ ЖАНЫНАН БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК СУДЬЯЛА� МЕН ЗАҢГЕ� ЛЕ�  қатысатын халықаралық кеңес құру. Кеңес қазақстандық сот жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша Жоғарғы Сотқа кеңес беріп отырады.

26-қадам. Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін жеделдету үшін азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі соттарғаП� ОКУ� О� ДЫҢ ҚАТЫСУЫН қысқарту. Азаматтық іс жүргізу кодексіне тиісті өзгертулер енгізу.

27-қадам. Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту. СОТ О� ЫНДАУШЫЛА� ЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІН БІ� ТІНДЕП ҚЫСҚА� ТУ.

28-қадам. Полиция қызметкерлерін ІСКЕ� ЛІК ҚАБІЛЕТТЕ� І НЕГІЗІНДЕ І� ІКТЕУ ЖҮЙЕСІН ЖАҚСА� ТУ Кәсіби дағдыларын және жеке тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс басындағы полиция қызметкерлерін және қызметкерлікке кандидаттарды тестілеудің арнайы жүйесін енгізу.

29-қадам. ҚҰҚЫҚ ҚО� ҒАУ О� ГАНДА� ЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕ� ЛЕ� ІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ. Әрбір құқық қорғау қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес бірыңғай қызмет ету ережесін енгізу.

30-қадам. Жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін ЖЕ� ГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІН құру. Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі: қоғамдық тәртіпті қорғау мәселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, ұсақ құқық бұзушылыққа атымен төзбеушілік. Жол-бақылау полициясының қызметкерлері полиция қызметкерлерінің жұмыс ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын жазып отыратын бейнетіркегіштермен қамтамасыз етіледі.

31-қадам. �тикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицейлердің іс-әрекеттеріне ШАҒЫМДАНҒАН АЗАМАТТА� ДЫҢ А� ЫЗЫН ҚА� АУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ЖҮЙЕСІН ҚҰ� У А� ҚЫЛЫ полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕ� ДІҢ МӘ� ТЕБЕСІМЕН ӨКІЛЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ ТҮ� ДЕ БЕКІТІЛЕТІН БОЛАДЫ.

32-қадам. «Қылмыстық құқық бұзу картасы» ұлттық ақпараттық жүйесі негізінде «ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУ КА� ТАСЫ» интернет-порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелетін болады. Бұл ҚОҒАМҒА ІШКІ ІСТЕ� О� ГАНДА� Ы ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҚЫЛАУҒА МҮМКІНДІК БЕ� ЕДІ.

33-қадам. Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және сынақтан өту қызметіне тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру. Осындай азаматтар үшін А� НАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ СТАНДА� ТТА� ЫН ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУДЫҢ КЕШЕНДІ СТ� АТЕГИЯСЫН жасау.

34-қадам. МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕ� ІКТЕСТІГІН ДАМЫТУ ШЕҢБЕ� ІНДЕ пенитенциярлық инфрақұрылымды жаңғырту. Пенитенциярлық мекемелерді салуға, ұстауға және басқаруға жекеменшік секторды тарту жөнінде ұсыныстарды екшеу және халықаралық тәжірибені зерттеу.

ІІІ. ИНДУСТ� ИЯЛАНДЫ� У ЖƏНЕ �КОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ

35-қадам. АУЫЛША� УАШЫЛЫҚ ЖЕ� ЛЕ� ІН тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық айналымға енгізу. ЖЕ� КОДЕКСІНЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЗАҢ АКТІЛЕ� ІНЕ өзгерістер енгізу.

36-қадам. ЖЕ� ТЕЛІМДЕ� ІН МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ТҮ� ІН ӨЗГЕ� ТУГЕ � ҰҚСАТ АЛУ ресімдерін жеңілдету. Ауылшаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде мониторинг жүргізу. Барлық пайдаланылмай жатқан жерді алдағы уақытта ЖЕКЕШЕЛЕНДІ� У ҮШІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚО� ҒА БЕ� У.

37-қадам. Салық және кеден саясатын және ресімдерін оңтайландыру. ТН С�Қ 6 белгісіндегі біркелкі тауарлар тобы шеңберінде «0-5-12» моделі бойынша Бірыңғай кеден тарифі кедендік мөлшерлемесін қысқарту.

38-қадам. �кспорттық және импорттық кеден рәсімдерінен өту кезінде «БІ� ТЕ� ЕЗЕ» қағидатын енгізу. �лектронды жария ету жүйесін дамыту (тауарларды кедендік тазалауға автоматтандырылған жүйені енгізу). �кспорт және импорт үшін құжаттар санын және оларды өңдеу уақытын қысқарту.

39-қадам. КЕДЕН ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕ� ІН ИНТЕГ� АЦИЯЛАУ. Тауар салық салу мақсатында Қазақстан аумағына кірген кезеңнен бастап оны сатқанға дейін бақылауға алынады.

40-қадам. «ПОСТФАКТУМ» КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ � ЕЖІМІН ЕНГІЗУ. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушы жекелеген санаттарға тауарларын жария еткенше тауарларын шығаруға мүмкіндік беру.

41-қадам. МҮЛІКТІ ЖӘНЕ ҚА� ЖЫНЫ ЗАҢДАСТЫ� У � ЕСІМДЕ� ІН ОҢАЙЛАТУ. Қолданыстағы заңға өзгертулер және толықтырулар енгізу.

42-қадам. 2017 жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызметкерлер үшін, одан әрі барлық азаматтар үшін КІ� ІСТІ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТЫ ЖАЛПЫ ЖА� ИЯЛАУДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ.

43-қадам. САЛЫҚ ДЕКЛА� АЦИЯЛА� ЫН ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУДІҢ О� ТАЛЫҚ ЖЕЛІСІН ҚҰ� У. Орталық салық төлеушілердің электронды құжаттарының бірыңғай мұрағатына кіру мүмкіндігіне ие болады. ТӘУЕКЕЛДЕ� ДІ БАСҚА� У жүйесін енгізу. Декларанттар салықты бақылау бойынша шешім қабылдау үшін тәуекел санаттарына бөлінетін болады. Жариялауды бірінші рет тапсырған жеке тұлғалар үш жыл мерзімде қайта тексерістен өтпейтін болады.

44-қадам. ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУ ТЕТІКТЕ� ІН ЖЕТІЛДІ� У. Қосымша құн салығының орнына сатудан салық алуды енгізу мәселесін жан-жақты зерттеу.

45-қадам. Кіріске және шығысқа салық есебін міндетті түрде енгізу арқылы ҚОЛДАНЫСТАҒЫ САЛЫҚ � ЕЖІМІН ОҢТАЙЛАНДЫ� У.

46-қадам. � ұқсат алуды оңтайландыру. ҚҰ� ЫЛЫСҚА � ҰҚСАТ АЛУДЫҢ ҮШ САТЫЛЫ («30-20-10») қағидаты енгізіледі. Бірінші саты - архитектуралық жобалау тапсырмасын беру өтініш берілген күннен кейін 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Екінші - эскиз жобаны (дизайн-жобаны) мақұлдау - 20 күнге дейін, үшінші - рұқсаттың өзі - 10 күн ішінде.

47-қадам. Жобалау-сметалық және жобалау құжаттарын сараптамадан өткізуге байланысты МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН БІ� ТІНДЕП БАС ТА� ТУ. Жобаларды сараптауды бәсекелесті ортаға тапсыру.

48-қадам. ҚҰ� ЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУДЫҢ � ЕСУ� СТЫҚ ӘДІСІН ЕНГІЗУ. Құрылыста баға қалыптастырудың жаңа әдісін енгізу материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың және еңбекақының қолданыстағы бағаға сәйкес нақты нарықтық бағасына байланысты құрылыстың сметалық құнын анықтауға мүмкіндік береді, сонымен бірге жаңа материалдармен, жабдықтармен және технологиямен сметалық-нормативтік базаны жедел жаңартуды қамтамасыз етеді.

49-қадам. Кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан ҚҰ� ЫЛЫСТЫҢ ЕСКІ� ГЕН НО� МАЛА� Ы МЕН Е� ЕЖЕЛЕ� ІНІҢ О� НЫНА ЕУ� ОКОДТА� ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жаңа нормативтерді қабылдау инновациялық технологиялар мен материалдарды қолдануға, құрылыс қызметі нарығындағы қазақстандық мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сонымен бірге құрылыс саласындағы шетелдік қызмет нарығына қазақстандық компаниялардың шығуына мүмкіндік береді.

50-қадам. �ЛЕКТ� �НЕ� ГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ҚАЙТАДАН ҚҰ� У, «БІ� ЫҢҒАЙ САТЫП АЛУШЫ» МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Бұл өңірлер арасындағы электр энергиясының әртүрлі тарифтерін реттеуге мүмкіндік береді.

51-қадам. ӨҢІ� ЛІК �НЕ� ГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛА� ДЫ (Ө�К) І� ІЛЕНДІ� У. Бұл энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін арттырады, өңірлерге электр энергиясын таратудың шығынын төмендетеді, тұтынушылар үшін электр энергиясының ақысын азайтады.

52-қадам. �ЛЕКТ� �НЕ� ГЕТИКАСЫ СЕКТО� ЫНДА САЛАҒА ИНВЕСТИЦИЯ ТА� ТУДЫ ЫНТАЛАНДЫ� АТЫН ЖАҢА ТА� ИФ САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф құрылымын өзгерту. Тарифтерде 2 құрауыш ерекшеленеді: күрделі шығындарды қаржыландыру және электр энергиясы өндірісінің ауыспалы шығындарын жабу үшін пайдаланылатын электр энергиясы үшін төленетін ақы белгіленетін болады. Бұл «шығынды өтеу» әдісі бойынша тарифтерді бекітетін қазіргі ахуалды өзгертуге мүмкіндік береді.

53-қадам. �ЫДҰ СТАНДА� ТТА� ЫНА СӘЙКЕСТЕНДІ� У МАҚСАТТА� ЫНДА МОНОПОЛИЯМЕН ҚЫЗМЕТ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰЖЫ� ЫМДА� ЫН ӨЗГЕ� ТУ. Қызметті жаңғырту еркін бәсекелесті дамытуға бағытталуға тиіс.

54-қадам. КӘСІПКЕ� ЛЕ� ДІҢ МҮДДЕЛЕ� ІН ҚО� ҒАУ ҮШІН БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫН НЫҒАЙТУ. Жаңа институттың құрамына бизнестің және Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді.

55-қадам. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДІК НА� ЫҚҚА ШЫҒУЫ ЖӘНЕ �КСПО� Т ТАУА� ЛА� Ы ҮШІН ӨҢДЕУ ӨНЕ� КӘСІБІНЕ ЕҢ КЕМІНДЕ 10 Т� АНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫ ТА� ТУ. Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа мүмкіндіктері туралы халықаралық бизнесті ақпараттандыру.

56-қадам. �кономиканың басым секторларында «зәкірлік инвесторлармен» - халықаралық стратегиялық серіктестермен («�йр Астана», «Теңіз-Шевройл», ҚТЖ локомотивтерін шығару жөніндегі зауыт үлгісі бойынша) БІ� ЛЕСКЕН КӘСІПО� ЫНДА� құру. Шетелдерден жоғары білікті мамандар тарту үшін АҚШ, КАНАДА, АВСТ� АЛИЯ ҮЛГІСІ БОЙЫНША ҚОЛАЙЛЫ КӨШІ-ҚОН � ЕЖІМІН қалыптастыру.

57-қадам. ТУ� ИСТІК КЛАСТЕ� ЛЕ� ҚҰ� УДА ҮЗДІК ТӘЖІ� ИБЕСІ БА�  стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту.

58-қадам. ЖОЛ-КӨЛІК ИНФ� АҚҰ� ЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫ� У ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕ БІ� ЫҢҒАЙ ОПЕ� АТО�  қалыптастыру үшін стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту.

59-қадам. МОЙЫНДАЛҒАН ХАЛЫҚА� АЛЫҚ �НЕ� ГОСЕ� ВИСТІК ША� ТТА� А� ҚЫЛЫ �НЕ� ГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫНА СТ� АТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТО� ЛА� ТА� ТУ. Олардың негізгі міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету үшін жекеменшік энергия сервистік компанияларды дамытуды ынталандыру және іс жүзінде энергетикалық шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу.

60-қадам. СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕ� І ӨНДІ� ІСІН ДАМЫТУ ҮШІН СТ� АТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТО� ЛА� ТА� ТУ. Негізгі міндет: үш жыл мерзімде ТМД елдері нарығына шығарылатын өнімдерінің жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз ету. Жұмыс селода кооперативтік өндірісті дамыту арқылы жаңазеландиялық Fronterra және даниялық Arla үлгісімен ұйымдастырылды.

61-қадам. ЕТ ӨНДІ� ІСІ МЕН ӨҢДЕУДІ ДАМЫТУ ҮШІН СТ� АТЕГИЯЛЫҚ

ИНВЕСТО� ЛА� ДЫ ТА� ТУ. Негізгі міндет шикізат базасын дамыту және өңделген өнімдерді экспорттау.

62-қадам. �кономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта бизнестің нақты көшбасшы компанияларын қолдауға бағытталған «ҰЛТТЫҚ ЧЕМПИОНДА� » БЕЛСЕНДІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫ� У. Бизнес-көшбасшыларды айқындау ноу-хау трансфері үшін біліктілік орталықтарын құру мүмкіндігін береді.

63-қадам. ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН �КОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗІ � ЕТІНДЕ ЕКІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕ� ДІ ДАМЫТУ. НАЗА� БАЕВ УНИВЕ� СИТЕТТЕ «АСТАНА БИЗНЕС КАМПУСТА» ҒЫЛЫМИ О� ТАЛЫҚТА� Ы МЕН ЗЕ� ТХАНАЛА� О� НАЛАСТЫ� ЫЛАДЫ. Олар бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ, оларды коммерцияландыруға қызмет етеді. Нақты өндірістік жобаларды жүзеге асыру үшін инновациялық технологиялар паркі жергілікті және шетелдік жоғары технологиялы компанияларды тартатын болады.

64-қадам. ӨНДІ� ІСКЕ ИННОВАЦИЯЛА� ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТА� ДЫ ҚА� ЖЫЛАНДЫ� У ТЕТІКТЕ� І бар «Ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Заң әзірленеді. Ғылыми гранттар мен бағдарламалар құрылымдары индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта бағытталады.

65-қадам. ҚАЗАҚСТАНДЫ ХАЛЫҚА� АЛЫҚ КӨЛІК-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ АҒЫМДА� ҒА ИНТЕГ� АЦИЯЛАУ. «ЕУ� АЗИЯЛЫҚ Т� АНСКОНТИНЕН-ТАЛДЫҚ ДӘЛІЗ» МУЛЬТИМОДЕЛДІК КӨЛІК ДӘЛІЗІН ҚҰ� У жөніндегі жобаны іске қосу. Ол Азиядан Еуропаға жүктер транзитін кедергісіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Көлік дәлізі: бірінші бағыт - Қазақстан аумағы арқылы � есей Федерациясына және одан әрі Еуропаға өтеді. Екінші бағыт - Қазақстан аумағы арқылы Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі Каспий теңізі мен Әзербайжан, содан соң Грузия арқылы. Жобаға болашақта 2014 жылдың аяғында құрылған Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тарту.

66-қадам. Халықаралық авиациялық хаб құру. Стратегиялық инвесторды тарту арқылы Алматы іргесінен ӘЛЕМДІК СТАНДА� ТҚА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ХАЛЫҚА� АЛЫҚ ЖАҢА ӘУЕЖАЙ салынатын болады.

67-қадам. «�Й� АСТАНА» ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУШЫ ЖӘНЕ «ҚТЖ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯЛА� ЫН І� І ХАЛЫҚА� АЛЫҚ ОПЕ� АТО� � ЕТІНДЕ ДАМЫТУ. «�йр Астана» халықаралық бағыттарға ыңғайластырылады және әлемнің негізгі қаржы орталықтарына (Нью-Йорк, Токио, Сингапур) жаңа бағыттар ашады. «�йр Астананың» дамуы «ҚТЖ»-ның баламалы маршруттарды дамыту жөніндегі жоспарымен үйлестіріледі, бұл жүктерді жеткізу құнын екі еседен астам төмендетуге мүмкіндік береді.

68-қадам. Қазақстан арқылы әуе транзитінің тартымдылығын арттыру үшін ӘУЕ ТАСЫМАЛЫН МЕМЛЕКЕТТІК � ЕТТЕУ ТИІМДІЛІГІН жақсарту. Азаматтық авиация комитетінің қызметі британ азаматтық авиациясы мемлекеттік агенттігінің және ЕО авиация қауіпсіздігі агенттігінің үлгілеріне бағдарланатын болады.

69-қадам. Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кәсіпкерлерді, барлық өңірлерден туристерді тартатын ЕУ� АЗИЯНЫҢ ІСКЕ� ЛІК, МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ О� ТАЛЫҒЫНА АЙНАЛДЫ� У. Мұнымен бірге қалада әуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда, қазіргі замандық халықаралық көліктік-логистикалық жүйе құрылады.

70-қадам. ASTANA EXPO - 2017 инфрақұрылымдары арқауында А� НАУЛЫ МӘ� ТЕБЕ БЕ� Е ОТЫ� ЫП, АСТАНА ХАЛЫҚА� АЛЫҚ ҚА� ЖЫ О� ТАЛЫҒЫН (АІҒС) ҚҰ� У. Қаржы орталығының ерекше заңды мәртебесін Конституцияда бекіту. Орталықтың ТМД, сондай-ақ, Батыс және Орталық Азияның барлық өңірлерінің елдері үшін ҚА� ЖЫ ХАБЫ ретінде қалыптастыру. ӨЗІНДІК ЗАҢДЫЛЫҚТА� Ы БА� ТӘУЕЛСІЗ СОТ ЖҮЙЕСІН ҚҰ� У, ол ағылшындық құқық қағидаттарымен қызмет істейтін болады. Судьялар корпусы шетелдік мамандардан құрылады. БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚА� ЖЫ ХАБЫ ӘЛЕМНІҢ 20 АЛДЫҢҒЫ ҚАТА� ЛЫ ҚА� ЖЫ О� ТАЛЫҚТА� ЫНЫҢ ҚАТА� ЫНА ЕНУІ ТИІС.

71-қадам. Қаржы орталығының даму стратегиясын КАПИТАЛ НА� ЫҚТА� ЫНА ҚЫЗМЕТ КӨ� СЕТУ ЖӘНЕ ИСЛАМДЫҚ ҚА� ЖЫЛАНДЫ� У мамандығына сәйкес әзірлеу. �литалық қаржы қызметінің жаңа түрлерін, соның ішінде private banking активтерді басқару саласындағы қызметтерді дамыту. Орталыққа либералды салық режімін енгізу. Офшорлық қаржылық орталық құрылуы мүмкін. Дубайдың үлгісі бойынша инвестициялық резиденттік қағидатын енгізу.

72-қадам. Қаржы орталығы аумағында ресми тіл ретінде ағылшын тілін енгізу. Орталықтың дербес заңдылықтары АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЖАСАЛЫНУЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс.

73-қадам. Қаржы орталығының халықаралық көліктік қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қаржы орталығының ЖЕТЕКШІ ҚА� ЖЫ О� ТАЛЫҚТА� ЫМЕН ЖҮЙЕЛІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫ ӘУЕ ҚАТЫНАСЫ жүйесін құру.

74-қадам. ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛА� ҚО� Ы ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕ� УДІҢ CRIRSCO ХАЛЫҚА� АЛЫҚ СТАНДА� ТТА� ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУарқылы жер қойнауларын пайдалану саласының мөлдірлігі мен болжамдылығын арттыру.

75-қадам. Пайдалы қазбалардың барлық түрлері үшін үздік әлемдік тәжірибені пайдалана отырып, КЕЛІСІМДЕ� ЖАСАСУДЫҢ ОҢТАЙЛАНДЫ� ЫЛҒАН ӘДІСІН енгізу.

76-қадам. �ЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының сапасын көтеру, 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕ� УДІ кезең-кезеңімен ЕНГІЗУ, функциялық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін құру.

77-қадам. �кономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТА� ЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒА� Ы ОҚУ О� НЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату.

78-қадам. Назарбаев Университеті тәжірибесін ескере отырып, ЖОО-ЛА� ДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА� УШЫЛЫҚ ДЕ� БЕСТІГІН кезең-кезеңімен кеңейту. Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау.

79-қадам. Білім беру жүйесінде - жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. Басты мақсаты -ДАЯ� ЛАНАТЫН КАД� ЛА� ДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІН А� ТТЫ� У ЖӘНЕ БІЛІМ БЕ� У СЕКТО� ЫНЫҢ �КСПО� ТТЫҚ ӘЛЕУЕТІН КӨТЕ� У.

80 -қадам. МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫ� УДЫ ЕНГІЗУ. Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) басымдықпен қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу және ерте бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буынына айналады.

81-қадам. ЖЕКЕМЕНШІК МЕДИЦИНАНЫ ДАМЫТУ, МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕ� ГЕ КО� ПО� АТИВТІК БАСҚА� УДЫ ЕНГІЗУ.Бәсекелестік есебінен қызметтің қолжетімділігі мен сапасын көтеру мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайындағы бастапқы медициналық әлеуметтік көмекті қаржыландыру - бәсеке есебінен медициналық ұйымдардың корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік медициналық ұйымдарды жекешелендіруді ынталандыру, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін беруді кеңейту.

82 -қадам. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТ� ЛІГІ ҚАСЫНАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ БОЙЫНША БІ� ЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ ҚҰ� У. Басты мақсат: медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы  қатарлы стандарттарын енгізу (емдеу хаттамалары, кадрлар әзірлеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, сапаны және қолжетімділікті бақылау).

83-қадам. Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа ЕҢБЕК КОДЕКСІН әзірлеу.

84-қадам. ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ОНЫҢ АТАУЛЫ СИПАТЫН КҮШЕЙТЕ ОТЫ� ЫП, ОҢТАЙЛАНДЫ� У. Әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тек олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында ғана берілетін болады.

 

IV. БІ� ТЕКТІЛІК ПЕН БІ� ЛІК

85-қадам. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын әзірлеу.

86-қадам. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ «ҮЛКЕН ЕЛ - ҮЛКЕН ОТБАСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ӘЗІ� ЛЕУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫ� У, ол қазақстандықтардың біртектілігін нығайтады және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру үшін жағдай туғызады. Бұл барлық жұмыстар Қазақстан � еспубликасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын (ішкі туризмді дамытуды қоса есептегенде) және «Астана - Еуразия жүрегі», «Алматы - Қазақстанның еркін мәдени аймағы», «Табиғат бірлігі және көшпелі мәдениеттер», «Алтай інжулері», «Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту», «Каспий қақпасы» өңірлік мәдени-туристік кластерлерін құруды жүзеге асырумен байланыстырылады.

87-қадам. Азаматтық біртектілікті нығайтудың «МЕНІҢ ЕЛІМ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, оның аясында технологиялық жобалар серияларын іске асыру қарастырылатын болады. Соның бірі - «ҚАЗАҚСТАН �НЦИКЛОПЕДИЯСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ИНТЕ� НЕТ ЖОБАСЫН ҚҰ� У. МҰНДАҒЫ БАСТЫ МАҚСАТ - Ә� БІ� АЗАМАТҚА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТУ� ИСКЕ ЕЛ ТУ� АЛЫ КӨБІ� ЕК БІЛУГЕ КӨМЕКТЕСУ. Порталға Қазақстан бойынша 3D бейне турлары, елдің тарихы мен мәдениеті, қызықты оқиғалары және қарапайым қазақстандықтардың өмірі туралы ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің «сапарнама карточкасына», ұлттық жол көрсетушісіне, қызықты азаматтар үшін ұлттық құрмет тақтасына және виртуалды хабарласу тұғырнамасына айналады.

88-қадам. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту жөніндегі ұлттық жобаны әзірлеу және жүзеге асыру, ол «НҰ� ЛЫ ЖОЛ» инфрақұрылымдық даму, ИНДУСТ� ИЯЛАНДЫ� УДЫҢ екінші бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ, тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік саясаттың арқасында еңбек, кәсіпкерлік, ғылым мен білім және басқа да кәсіптік қызметтерде жоғары нәтижелерге қолжеткізген қазақстандықтардың (біздің заманымыздың батырларының) табыстарының дербес тарихын ескере отырып,ЖАЛПЫҒА О� ТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ ИДЕЯЛА� ЫН ІЛГЕ� ІЛЕТУГЕ, индустрияландырудың және «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың мемлекеттік саясаты талаптарына жауап бере алатын жұмысшы және кәсіптік-техникалық мамандықтардың артықшылықтары мен танымалдылығын насихаттауға бағытталады.

89-қадам. «НҰ� ЛЫ БОЛАШАҚ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру. Мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚҰНДЫЛЫҚТА� ЫН ЕНГІЗУ.

90-қадам. Бес институттық реформаны, сондай-ақ, БАҚ-тағы, интернеттегі, бұқаралық ақпараттың жаңа буындарындағы, сондай-ақ, әлеуметтік желілердегі қазақстандық біртектілік идеяларын жүзеге асыруды АҚПА� АТТЫҚ ҚАМТУ ЖӘНЕ ІЛГЕ� ІЛЕТУ.

V. ЕСЕП БЕ� ЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫ� У

91-қадам. Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған және азайтылған ресімдері аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚА� УДАН НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕ� БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚА� УҒА КӨШУ. Тәртіптік бақылау жүйесі тек қана мақсатты индикаторларға қол жеткізуді бақылауға негізделуі тиіс. � ЕСІМДІК СИПАТТАҒЫ БА� ЛЫҚ ТАПСЫ� МАЛА� МЕН А� АЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТА� АТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. Мемлекеттік органдарға олардың алдына қойылған мақсаттық индикаторларға қол жеткізу жөніндегі қызметінде дербестік беріледі.

92-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПА� ЛАУДЫҢ ЫҚШАМ ЖҮЙЕСІН ҚҰ� У. Жекелеген салалық бағдарламалардың мемлекеттік бағдарламаларға интеграциялануымен МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДА� ЛАМАЛА� САНЫН ҚЫСҚА� ТУ. САЛАЛЫҚ БАҒДА� ЛАМАЛА� ,сондай-ақ, мемлекеттік органдардың СТ� АТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПА� ЛА� Ы ЖОЙЫЛАДЫ. СТ� АТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПА� ЛА�  мен аумақтық даму бағдарламасын негізгі мақсатты индикаторлар бөлігінде ҚАЙТА ПІШІНДЕУ.

93-қадам. АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППА� АТ ЖҰМЫСТА� ЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН енгізу. Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау үш жылда бір рет жүргізілетін болады. Мемлекеттік органдардың нәтижелілігін бағалау стратегиялық жоспарлар бойынша жылма-жыл жүзеге асырылады. «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заң қабылдау. Есеп комитеті бірінші сыныпты әлемдік аудиторлық компаниялардың модельдері бойынша жұмыс істейтін болады және ағымдық операциялық бақылаудан кетеді.

94-қадам. «Ашық үкіметті» енгізу. АҚПА� АТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ТУ� АЛЫ ЗАҢДЫ ӘЗІ� ЛЕУ, ол мемлекеттік органдар иелігіндегі тек мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын басқа да ақпараттардан өзге кез келген ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етеді.

95-қадам. Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдында СТ� АТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПА� ЛА� ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ДАМУ БАҒДА� ЛАМАЛА� ЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨ� СЕТКІШТЕ� ІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ ТУ� АЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ АШЫҚ БАЯНДАМАЛА� ЖАСАУЛА� ЫН және олардың есептерін ресми веб-сайттарда орналастыруды тәжірибеге енгізу. Ұлттық ЖОО-лар басшыларының өз қызметтері туралы оқушылар, жұмыс берушілер, қоғам өкілдері мен БАҚ алдында жылма-жыл есеп берулерін тәжірибеге енгізу.

96-қадам. О� ТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК О� ГАНДА� ДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ БАЗАЛА� Ы мәліметтеріне ОНЛАЙН-қолжетімділікті қамтамасыз ету. Барлық бюджеттік және топтастырылған қаржылық есеп, сыртқы қаржы аудитінің нәтижелері, мемлекеттік саясат тиімділігін бағалау қорытындылары, мемлекеттік қызметтің сапасын қоғамдық бағалау нәтижелері, республикалық және жергілікті бюджеттің орындалуы туралы есеп ЖА� ИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.

97-қадам. Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы АЗАМАТТА� ДЫҢ ШЕШІМДЕ� ҚАБЫЛДАУ ҮДЕ� ІСІНЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУ. МЕМЛЕКЕТКЕ ТӘН ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕ� ДІ БӘСЕКЕЛЕСТІК О� ТАҒА және өзін-өзі реттеуші ұйымдарға беру. Үкімет мемлекетке тән емес және басы артық қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым ықшам бола түседі.

98-қадам. Селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы қала деңгейінде ЖЕ� ГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚА� УДЫҢ ДЕ� БЕС БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ. Облыс орталықтарында және республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың тиісті бюджеттік жобаларын талқылауға қатысуының тетіктері жұмыс істейді.

99-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК О� ГАНДА� МЕН ӘКІМДЕ� ЖАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕ� ДІҢ стратегиялық жоспарлар мен аумақтық даму бағдарламаларын; бюджеттерді, есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер жобаларын; бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕ� ДІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕ� І мен мәртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру.

100-қадам. Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink үлгісі бойынша МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕ� ДІҢ БІ� ЫҢҒАЙ П� ОВАЙДЕ� ІНЕ АЙНАЛАТЫН «АЗАМАТТА� ҮШІН ҮКІМЕТ»  МЕМЛЕКЕТТІК КО� ПО� АЦИЯСЫН құру. Мемлекеттік корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық орталықтарды бір жүйеге интеграциялайды. Қазақстан азаматтары МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕ� ДІ БІ� ЖЕ� ДЕН алатын болады. Мемлекеттік қызметті САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ISO 9000 СЕ� ИЯСЫНА СӘЙКЕС халықаралық сертификаттау.

 

ІСКЕ АСЫ� У ТЕТІГІ

  • Ел Президенті жанынан жедел түрде құрамы отандық және шетелдік сарапшылардан тұратын, БЕС ЖҰМЫС ТОБЫНАНжасақталған жаңғырту жөніндегі ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ҚҰ� ЫЛДЫ.
  • Ұлттық комиссия БЕС ИНСТИТУТТЫҚ � ЕФО� МАНЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН О� ЫНДАУДЫ КЕЛІСІЛГЕН БАСҚА� У бойынша жүзеге асыруы тиіс. Ол мемлекеттік органдардың, бизнес-сектор мен азаматтық қоғамның өзара тиімді іс-қимылын қамтамасыз етеді.
  • Ұлттық комиссия ТҰЖЫ� ЫМДАМАЛЫҚ ШЕШІМДЕ� ҚАБЫЛДАП, ІС-ҚИМЫЛДЫҢ НАҚТЫ ЖОСПА� ЫН АЙҚЫНДАУЫ тиіс. Оның ұсыныстары ел Президенті тарапынан бекітілетін болады. Бекітілген шешімдерді орындау үшін жедел түрде ПА� ЛАМЕНТ ТА� АПЫНАН ЗАҢДА� , ҮКІМЕТ ТА� АПЫНАН ҚАУЛЫЛА� ҚАБЫЛДАНАТЫН БОЛАДЫ.
  • Министрлер мен әкімдердің шешуші бастамаларын тиімді жүзеге асырулары ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ТА� АПЫНАН ҚАТАҢ ҚАДАҒАЛАНАТЫН болады.
  • Ұлттық комиссия жанынан БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК СА� АПШЫЛА� ҚАТА� ЫНАН ХАЛЫҚА� АЛЫҚ КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕҢЕСжасақтау қажет. Аталған кеңес ұсынымдар жасап, реформаларды орындау НӘТИЖЕЛЕ� ІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ ЖҮЙЕЛІ МОНИТО� ИНГІН жүзеге асыратын болады.

Ұлттық комиссияның жұмыс органы етіп ҚАЗАҚСТАН � ЕСПУБЛИКАСЫ П� ЕМЬЕ� -МИНИСТ� ІНІҢ КЕҢСЕСІН айқындау қажет.